HB Racing Polska dystrybutor hurtownia sklep modelarski Szczecin

Home › Konkurs RCTRAX

Konkurs RCTRAX

REGULAMIN Konkursu

1.    Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest Sklep Modelarski RCTRAX – Netius Małgorzata Kuińska  ul. Mazowiecka 1, NIP 839-149-08-56, REGON 770920448, zwany dalej,,Organizatorem’’.
2.    Czas trwania Konkursu: od dnia 14.06.2018 roku od godziny 12:00 do dnia 30.06.2018  roku do godziny 9:00.
3.    Miejscem Konkursu jest fanpage Organizatora dostępny na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/RCtrax/ („Fanpage Ogranizatora”).
4.    Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik Konkursu”).
5.    Do udziału w Konkursie niezbędne jest, w okresie trwania Konkursu, spełnienie łącznie następujących warunków:

a)    posiadanie zarejestrowanego aktywnego konta na portalu społecznościowym Facebook,
b)    polubienie posta konkursowego zamieszczonego na Fanpage Organizatora dotyczącego Konkursu,
c)    wypełnienie zadania konkursowego polegającego na:  zamieszczeniu pod postem, o którym mowa w lit. powyżej zdjęcia swojego pomalowanej własnoręcznie figurki (bohatera, oddziału czy pojazdu).

6.    Nie jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie, ale Organizatorowi będzie miło, jeśli Uczestnik publicznie udostępni post konkursowy swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook oraz polubi Fanpage Organizatora a także napisze komentarz o sklepie internetowym Organizatora w serwisie Google :    www.google.pl/opinie


7.    Jeden Uczestnik Konkursu może dokonać tylko jednego zgłoszenia udziału w Konkursie, niezależnie od ilości zakupionych produktów w sklepie internetowym Organizatora.
8.    Zwycięzcą Konkursu zostanie (jedna) osoba („Laureaci”),  wybrana przez Organizatora spośród biorących udział w Konkursie. Laureat Konkursu zostanie wskazany na Fanpage Organizatora pod zwycięskim komentarzem w 01.07.2018 roku o godzinie 9:00.
9.    Nagrodą w Konkursie jest rulebook WARHAMMER 40,000 w twardej oprawie. Organizator oczekuje na wskazanie przez Laureat danych adresowych do wysyłki nagrody w terminie do 3 (trzech) dni po ogłoszeniu wyników Konkursu. Wysyłka nagrody do Laureata następuje na koszt Organizatora. W przypadku, gdy Laureat w terminie wskazanym w niniejszym ustępie nie skontaktuje się z Organizatorem i nie poda swoich danych do wysyłki nagrody, Laureat traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który wyłoni wówczas niezwłocznie nowego Laureata. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
10.    Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę, czy też wymiany nagrody na inną. Nie narusza to uprawnień Uczestnika Konkursu wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.
11.    Uczestnik Konkursu  przystępując do udziału w Konkursie wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych osobowych na Fanpage Organizatora w sposób wskazany w niniejszym punkcie.  
12.   Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów Konkursu. Po zakończeniu Konkursu, wydaniu nagród i upływie terminu do składania reklamacji dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną usunięte przez Organizatora. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą  przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody uczestnika, co nie dotyczy danych przekazywanych w celu wysyłki nagrody do Laureata. Uczestnik Konkursu ma prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody, a także ma prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
13.    Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu Konkursu, a Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
14.   Niniejszy Konkurs nie jest gra losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (t. jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
15.   Reklamacje dot. Konkursu można zgłaszać na adres Organizatora tylko w formie mailowej na adres sklep@rctrax.pl do dnia 15.06.2018 roku, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja – konkurs RCTRAX na FB”. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika Konkursu. Każda z reklamacji jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.
16.    Wszystkie treści dot. Konkursu zawarte w materiałach informacyjno-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.
17.    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
18.    Treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.rctrax.pl oraz na Fanpage'u Organizatora   (https://www.facebook.com/RCtrax/).Szczegóły konkursu: link

‹ Powrót