HB Racing Polska dystrybutor hurtownia sklep modelarski Szczecin

Home › Konkurs RCTRAX 2018

Konkurs RCTRAX 2018

Polub naszą stronę na Facebook (jeśli jeszcze nie polubiłeś) i udostępnij ten post na swojej tablicy.
Potem w komentarzu wpisz nazwę modelu jaki będziesz wykonywać, jeśli jeszcze nie zdecydowałeś zwykłe OK wystarczy.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu modelu pojazdu (samochód, samolot, czołg, łódź itp.) o największym wymiarze nieprzekraczającym 30cm z materiałów odnawialnych (recycling) lub obrazu/rysunku modelu pojazdu w technice dowolnej na kartce A4.

 
Podpisane prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Sklepu Modelarskiego RCTRAX, 71-256 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 237A do dnia 28 kwietnia 2018 do godz. 17.00.

Rozwiązanie konkursu odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2018 o godz. 15.00. Trójkę zwycięzców wyłoni prezydium SMK Szczecin.
Przewidziane są 3 nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca. Lista nagród będzie publikowana na profilu facebook.

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Regulamin konkursu

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursach na stronie RCTRAX (dalej „Strona Konkursowa”)
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Sklep Modelarski RCTRAX.PL zwany dalej Organizatorem.
2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i warunki uczestnictwa w konkursie, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
3. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą pracownicy lub współpracownicy Organizatora i Kubu SMK, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
4. Laureat konkursu może brać udział w kolejnych konkursach, a także może zostać ich laureatem, chyba że Organizator wyraźnie nie wyrazi na to zgody ogłaszając kolejny konkurs.
§2 Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich osobą zgłaszającą jest prawny Opiekun który spełnia ww. wymienione wymogi i jest wówczas nazywany Uczestnikiem
2. Uczestnik przystępując do Konkursu składa także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz Operatora Technicznego jego danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.
4. Na profilu RCTRAX w serwisie Facebook https://www.facebook.com/RCtrax/ Uczestnikom zostanie zaprezentowane zadanie konkursowe w opublikowanym poście.
5. Prezydium MSK w dniu 29 kwietnia 2018 wyłoni 3 osoby, które ich zdaniem przedstawią najciekawsze prace i nagrodzi je jednym z trzech zestawów nagród ufundowanych przez Organizatora - Sklep Modelarski RCTRAX.
6. Decyzje oraz przydział nagród podjęte przez organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7. Zwycięzcom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w gotówce oraz nie mają możliwości zamiany Nagrody na inną.
§3 Dane osobowe
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: A. realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu,
B. doręczenia nagród,
C. zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie,
D. wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z konkursem. Organizator zapewnia, że podane dane objęte są ochroną danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§4 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie będą modele lub akcesoria związane z tematyką modelarską i RC. Lista nagród będzie ujawniana w trakcie trwania konkursu.
2. Ogłoszenie zwycięzców konkursu odbędzie się w dniu 29.04.2018 o godz. 15.00. Lista zwycięzców zostanie również zamieszczona na profilu internetowym Sklepu RCTRAX. Nagrodzone osoby będą mogły odebrać nagrodę bezpośrednio po ogłoszeniu wyników lub w przypadku nieobecności mają obowiązek, w ciągu 2 dni roboczych od pojawienia się listy nagrodzonych osób zgłosić się osobiście do sklepu modelarskiego RCTRAX w celu odbioru nagrody. W przypadku nie odebrania nagrody w wyznaczonym terminie nagroda przepada.
3. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
§5 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem jak również sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem sklep@rctrax.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych.
3. Niniejszy regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora konkursu oraz na stronie internetowej rctrax.pl.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja przez uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.
5. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
6. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny.
7. Organizator ma prawo zmienić regulamin w czasie konkursu, jednak zmiana nie może wpływać na przebieg konkursu.

‹ Powrót