HB Racing Polska dystrybutor hurtownia sklep modelarski Szczecin

Home › Konkurs RCTRAX 2019

Konkurs RCTRAX 2019

1.    Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest Sklep Modelarski RCTRAX – Netius Małgorzata Kuińska  ul. Bohaterow Warszawy 40/2.F.14, 70-342 Szczecin, NIP 839-149-08-56, REGON 770920448, zwany dalej,,Organizatorem’’.
2.    Czas trwania Konkursu: od dnia 11.05.2019 roku od godziny 10:00 do dnia 12.05.2019  roku do godziny 12:00.
3.    Miejscem Konkursu jest fanpage Organizatora dostępny na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/RCtrax/ („Fanpage Ogranizatora”).
4.    Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik Konkursu”). W przypadku osób niepełnoletnich osobą zgłaszającą jest prawny Opiekun który spełnia ww. wymienione wymogi i jest wówczas nazywany Uczestnikiem.
5.    Do udziału w Konkursie niezbędne jest, w okresie trwania Konkursu, spełnienie łącznie następujących warunków:

a)    posiadanie zarejestrowanego aktywnego konta na portalu społecznościowym Facebook,
b)    polubienie posta konkursowego zamieszczonego na Fanpage Organizatora dotyczącego Konkursu,
c)    udostępnij posta konkursowego na swojej tablicy.

6.    Nie jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie, ale Organizatorowi będzie miło, jeśli Uczestnik napisze komentarz o sklepie internetowym Organizatora w serwisie Google:    www.google.pl/opinie  

7.   Zwycięzcą Konkursu zostaną (trzy) osoby („Laureaci”),  wybrani przez Organizatora spośród biorących udział w Konkursie. Laureaci Konkursu zostaną wskazani na Fanpage Organizatora pod zwycięskim komentarzem w 12.05.2019 roku po godzinie 12:00.
8.    Nagrodami w Konkursie są modele zdalnie sterowane. Odbiór nagród osobiście od Organizatora przez Laureata lub jeśli Laureat jest spoza Szczecina, nagroda zostanie wysłana na wskazany przez Laureata adres.
9.   W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
10.    Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę, czy też wymiany nagrody na inną. Nie narusza to uprawnień Uczestnika Konkursu wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.
11.    Uczestnik Konkursu  przystępując do udziału w Konkursie wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych osobowych na Fanpage Organizatora w sposób wskazany w niniejszym regulaminie.
12.   Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów Konkursu. Uczestnik Konkursu ma prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody, a także ma prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
13.   Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu:
A. realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu,
B. doręczenia nagród,
C. zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie,
D. wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z konkursem. Organizator zapewnia, że podane dane objęte są ochroną danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
14.    Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu Konkursu, a Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
15.   Niniejszy Konkurs nie jest gra losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (t. jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
16.   Reklamacje dot. Konkursu można zgłaszać na adres Organizatora tylko w formie mailowej na adres sklep@rctrax.pl do dnia 19.05.2019 roku, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja – konkurs RCTRAX na FB”. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika Konkursu. Każda z reklamacji jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.
17.    Wszystkie treści dot. Konkursu zawarte w materiałach informacyjno-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.
18.    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
19.    Treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.rctrax.pl oraz na Fanpage'u Organizatora   ( https://www.facebook.com/RCtrax/ ).
20.  Przystępując do Konkursu Uczestnik składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.
21.  Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
22.  Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny.
22.  Organizator ma prawo zmienić regulamin w czasie konkursu, jednak zmiana nie może wpływać na przebieg konkursu.

‹ Powrót